Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
0,00€
Nákupný košík
0 (ks)
Váš košík je prázdny!

Všeobecné ustanovenia

1. Partnerský program e-shopu AngryBirds.sk podporuje predajné a marketingové aktivity spočívajúce predovšetkým v propagácii ponuky tovaru.

2. Partner bude na svojich internetových stránkach prevádzkovať technológiu partnerského programu. Pri splnení podmienok uvedených ďalej mu vznikne nárok na zaplatenie odmeny, ktorej výška (až do 10% zo sumy objednávky) závisí od dohody s prevádzkovateľom e-shopu AngryBirds.sk.

3. Partner vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje v on-line registrácii sú pravdivé a úplné.

Programu sa môže zúčastniť len partner, ktorý má potrebné oprávnenie k takej činnosti, čiže príslušné oprávnenie k podnikaniu.

Podmienky spolupráce

1. Partner má možnosť na svojom webe umiestniť odkaz na e-shop AngryBirds.sk. Presné umiestnenie a formát odkazu nie je nutné konzultovať, odkaz však nesmie byť umiestnený na stránkach, ktoré nie sú v súlade so zákonom Slovenskej republiky, alebo na stránkach s pornografickým obsahom, alebo na internetových stránkach s obsahom, ktorý by mohol inak poškodiť dobré meno spoločnosti prevádzkovateľa e-shopu AngryBirds.sk. Obsah webu rovnako nesmie porušovať práva tretej strany.

2. Prevádzkovateľ e-shopu AngryBirds.sk si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie odkazov na internetových stránkach partnerov. Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok a podstránok nášho e-shopu. Naše propagačné materiály môžu byť použité len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa e-shopu AngryBirds.sk.

3. V súvislosti s odkazom nesmie partner používať akékoľvek automatické otváranie internetových stránok bez akcie návštevníka webu, načítanie do pop-up okien alebo iframe a podobne. Kliknutia na odkaz musia byť výsledkom slobodného rozhodnutia návštevníka internetovej stránky partnera, nie konaním v omyle alebo dôsledkom neodvratného procesu. Odkazy nesmú byť umiestňované na stránky bez obsahu a na stránky vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám.

4. Partner nesmie využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie.  Prevádzkovateľ e-shopu AngryBirds.sk nezodpovedá za funkčnosť odkazov a technológie partnerského programu a zároveň nezaručuje žiadne minimálne počty kliknutí na odkaz, prípadne výšku provízie.

5. Prevádzkovateľ e-shopu AngryBirds.sk má kedykoľvek právo zmeniť obsah aj formu odkazu, prípadne obmedziť, či pozastaviť jeho zobrazovanie na webe partnera.

Odmena

1. Odmena sa poskytuje za každého prichádzajúceho návštevníka na stránky e-shopu, ktorý uskutoční nákup tovaru, ak návštevník od takejto kúpnej/spotrebiteľskej zmluvy v zákonnej lehote neodstúpi.

2. V prípade, že návštevník po kliknutí na odkaz umiestnený na internetovej stránke partnera do 90 dní od takéhoto kliknutia zakúpi akýkoľvek tovar v e-shope, riadne zaplatí jeho cenu a tovar nevráti v zákonnej lehote od jeho doručenia, má partner v takom prípade nárok na odmenu vo výške určenej z celkovej ceny nákupu.

3. Výška odmeny je 5%, môže byť zvýšená na základe časovo obmedzenej akcie, či dohody s partnerom až do výšky 10%.

4. Nárok na odmenu a jej vyplatenie vzniká pri dosiahnutí najmenej 30 EUR (bez časového obmedzenia). Vyúčtovanie a vyplatenie odmeny prebieha pravidelne mesačne.

5. Partnerovi bude odmena vyplatená na základe vystavenia faktúry prevodom na bankový účet alebo paypal konto v eurách. Ak partner neposkytne do konca daného kalendárneho mesiaca fakturačné údaje a bankové spojenie, na základe ktorých bude možné výplatu odmeny zrealizovať, nárok na výplatu odmeny zaniká.

6. Po obdržaní vyúčtovania môže partner do 5 pracovných dní vzniesť námietku proti výške odmeny uvedené vo vyúčtovaní. Námietka partnera bude prešetrená do 30 dní. Ak bude námietka partnera považovaná za oprávnenú, bude čiastka uznaného rozdielu vyrovnaná v nasledujúcom vyúčtovaní. V prípade, že oproti výške odmeny nebude partnerom vznesená námietka do 5 pracovných dní od obdržania vyúčtovania, nárok partnera na vznesenie námietky zaniká a výška odmeny sa bude považovať za bezchybnú.

7. Ak dôjde k zmene bankového spojenia, partner je povinný takúto zmenu bezodkladne vyznačiť v systéme.

8. Partner má nárok na odmenu z nákupov, ktoré boli dokončené v čase trvania zmluvy.

9. Partner je povinný zdaniť odmenu podľa platného Zákona o daniach z príjmov. 

10. Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny potrebné, aby návštevníci stránok Partnera mali vo svojom počítači povolený cookies.

Osobné údaje

Osobné údaje partnera uvedené v systéme registrácie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov. Partner súhlasí, aby jeho osobné údaje boli tiež poskytnuté na marketingové účely. Partner súhlasí s tým, že môže byť použité jeho meno (alebo názov spoločnosti) a logo v prezentáciách, marketingových materiáloch, zoznamoch zákazníkov a zoznamoch zákazníkov na webových stránkach.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. V prípade vážneho porušenia povinností, či menej závažného opakovaného porušenia povinností partnera má prevádzkovateľ e-shopu AngryBirds.sk právo od zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť.

3. Zmluvu môžu obe strany vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína bežať odo dňa, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.

4. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky, pričom túto zmenu vopred oznámime v emailovej správe. Aktuálne podmienky budú vždy dostupné na stránke e-shopu AngryBirds.sk. Partner je povinný pravidelne kontrolovať, či nie je k dispozícii aktuálnejšia verzia podmienok. Upravené podmienky sú považované za dohodnuté a akceptované partnerom dňom, kedy nadobúdajú platnosť. Ak partner s upravenými podmienkami nesúhlasí, je povinný zaslať email so žiadosťou o ukončenie účasti v partnerskom programe na adresu shop@angrybirds.sk.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2012